Hàng không năm 2022 - bay nhiều vẫn lỗ

Du lịch phục hồi nhưng năm 2022, Vietnam Airlines, Vietjet vẫn chịu nhiều khó khăn, trong khi các doanh nghiệp phụ trợ đã lãi lớn trở lại.