Hơn 4,29 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam sau 2 tháng đầu năm 2024

Tính đến 20/2/2024, tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với năm 2022. Riêng tổng vốn đầu tư đăng ký mới gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.