Bộ trưởng KH&ĐT khẳng định một lần nữa về phân cấp đầu tư công

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, tất cả vấn đề phân cấp, phân quyền trong đầu tư công đã được triệt để, giao hết quyền cho các bộ, ngành và địa phương.