Hải Dương bổ sung 83 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Hải Dương vừa phê duyệt bổ sung danh mục 83 dự án, diện tích 281,90 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 12 huyện, thị xã, thành phố.