Chicilon Media hoàn tất tăng vốn 500 tỷ đồng

TP HCMSở Kế hoạch Đầu tư chấp thuận và cấp giấy phép tăng vốn 500 tỷ đồng của Chicilon Media, đưa vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng.