Tp.Đà Nẵng: Quan tâm, tạo điều kiện cho nhà báo, phóng viên tác nghiệp

Sở TT&TT Tp.Đà Nẵng đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện cho nhà báo, phóng viên tác nghiệp theo đúng quy định pháp luật.