Bộ trưởng Nội vụ: Không thể bênh cán bộ không dám làm, sợ sai

“Phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là “không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa”. Đây là nhận thức rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng công vụ, chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói.